İşte Kadın Derneği

İşte Kadın Derneği, kadın istihdamının desteklenmesi çalışmalarına hız kazandırmak ve bu yöndeki faaliyetleri özendirmek ve teşvik etmek amacı ile 10 Kasım 2015 tarihinde kurulmuştur.

İşte Kadın Derneği, kadınların iş gücüne katılmalarının önünde bulunan engelleri ortadan kaldırmak amacı ile projeler geliştirecektir. Ancak her proje zorlu bir süreç demektir. Projelerin gerçekleşme aşamalarında çarpıcı ve etkileyici durumlar hep olacaktır. Her projenin ve her kadının farklı hikayeleri olacaktır. Bu projeler sayesinde kadınlar, kendilerini daha iyi tanıtacaklar ve kendilerini daha iyi ifade etme şansı bulacaklardır. Bu projeler sayesinde kadınlar, içinde bulundukları kalıplardan çıkacaklar ve aynı kalıplara bir daha girmeyeceklerdir. Bunun için kadınların kararlı olmaları, kendilerinden emin olmaları ve ne istediklerini bilmeleri gerekmektedir. Bu sayede özgüvenleri gelişecektir. Bu sayede kadınlar iş gücüne daha fazla katılım sağlayacak, kendi işlerini kurabilecek, kısaca kendi ayakları üzerinde durabileceklerdir.

İşte Kadın Derneği, bu çabaları gerçekleştirmek üzere, öncesinde bir takım çalışmaları tamamlamak durumundadır. Örneğin, toplumsal cinsiyet eşitliğinin neden sağlanamadığı konusuna daha fazla eğilecektir. Bu kapsamda toplumsal cinsiyet eşitliği derken neyin ifade edilmek istendiği, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin kapsamının ne olduğu, toplumsal cinsiyet eşitliği anlamında yasal düzenlemelerin neler olduğu ve bu alanda hangi sorunlar ile karşılaşıldığı konularında çalışmalar yapılacaktır. Bu arada kadın girişim faaliyetlerinin neden yetersiz kaldığı ve kadın örgütlenmelerinin bu anlamda hangi noktada olduğu ve neler yapılabileceği konularında da çalışmalar yapılacaktır.

İstatistikler ne diyor, şimdi ona bakalım kısaca. 2014 nüfus sayımı sonuçlarına göre, ülkemizin nüfusunun %50’sini kadınlar oluşturmaktadır. Toplam kadın nüfusu içinde 18 yaşından büyük olanların oranı %71’dir.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; ülkemizde 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus içinde istihdam oranı %46’dır. Bu oran erkeklerde %65, kadınlarda ise %27’dir. Kadınlar için bu oranın ne kadar düşük olduğu ortadadır.

Oysa Avrupa Birliği ülkelerine bakılırsa, kadın istihdam oranının en yüksek olduğu ülke İsveç (%72), en düşük olduğu ülke ise Yunanistan’dır (%40). Avrupa Birliği ortalaması ise %59’dur.

İşgücünün önemli bir göstergesi olan iş gücüne katılma oranı, ülkemizde, kadınlarda %31 erkeklerde ise %71’dir. İstatistiklere göre, eğitimli kadınların iş gücüne katılma oranı daha yüksektir. Kadınların eğitim seviyesi yükseldikçe iş gücüne katılımları da artmaktadır.

Bütün bu değerler ülkemizde kadın iş gücü açısından önemli bir potansiyel olduğunu, ama bunun değerlendirilmediğini göstermektedir. Oysa kadın, çalıştıkça daha fazla güçlenecektir. Bu şekilde hem iş yaşamında hem de sosyal yaşamında kadının kendine olan güveni, saygınlığı ve verimliliği artacaktır. Ayakları daha sağlam yere basabilecektir.

İşte Kadın Derneği olarak, kadının çalışmamasının arkasında yatan nedenleri ortaya koymak ve bunların üzerine gitmek birinci hedefimizidir. Bu yoldan en fazla istihdam açığı olan alanlar tesbit edilecek, mesleki kurslar açılacak ve kadınlar eğitilecektir.

Bu arada kendi işini kurmak isteyen ya da yürüttüğü işini büyütmek isteyen kadınlar için, üniversiteler ve yüksek okullar ile işbirliği yapılarak, girişimcilik eğitimleri almaları sağlanacaktır.